• گفتگوها
  • دنبال شوندگان
{{room.lastMessage.createdAt | roomLastMessageTime}} {{room.unreadCount | toPersian}}
{{room.name}} {{room.username}}
تصویر ویدئو صوت {{room.lastMessage.body}}
{{following.name}} {{following.username}}
خروج
{{activeRoom.name}} اپلیکیشن گفتگوی طرفداری
پیامی برای نمایش موجود نمی باشد

{{users[message.userId].name}}
{{message.body}}

{{users[message.userId].name}}
{{message.body}}

برای شروع یک گفتگو را انتخاب کنید